Bucegi - banner

Regulament intern

al Asociației România Sălbatică


CAPITOLUL I – Informații generale

Art. 01 Asociația România Sălbatică, denumită în continuare Asociația, este persoană juridică română de drept privat, neguvernamentală, fără scop lucrativ și non-profit, înființată în conformitate cu legile din România pe termen nedeterminat.

 

CAPITOLUL II - Scopul și obiectivele

Art. 02 Asociația România Sălbatică are ca scop conservarea naturii și dezvoltarea turismului sustenabil în România prin informarea și educarea oamenilor, folosind mijloace de exprimare vizuală cum ar fi fotografia și filmul documentar.

 

Art. 03 Pentru atingerea acestui scop, asociația își propune următoarele obiective:

 1. Sprijinirea proiectelor de conservare a naturii folosind fotografia, filmul documentar și alte mijloace multimedia, realizate de membrii sau colaboratorii Asociației. 

 2. Susținerea proiectelor de cercetare și conservare sau a altor activități științifice care vizează natura prin implicarea alături de specialiști din domeniu. 

 3. Crearea, susținerea și educarea unei comunități cât mai mari de oameni și dezvoltarea turismului sustenabil prin informarea și educarea comunității folosind mijloace de exprimare vizuală și implicarea membrilor în activitățile Asociației. 

 4. Promovarea României ca destinație eco-turistică, atât în rândul comunității locale cât și pe plan internațional.

 

Art. 04 Pentru îndeplinirea obiectivelor sale, Asociația își propune următoarele activități:

 1. Organizarea de cursuri de pregătire, seminarii, conferințe, dezbateri publice, stagii, spații de networking, reuniuni, grupuri de lucru, simpozioane, sesiuni de comunicări, vizite de lucru, schimburi de experiență, tabere sau alte întâlniri atât online cât și offline, în țară, sau în străinătate, care vor avea ca tematică proiectele foto-video dedicate naturii, conservarea naturii, dezvoltarea turismului sustenabil, informarea și educarea oamenilor cu privire la protecția mediului. 

 2. Organizarea de proiecții, expoziții și concursuri, atât pentru membrii Asociației cât și cu participare publică, precum și schimburi de astfel de proiecte cu alte organizații din țară sau străinătate. 

 3. Realizarea de producții foto-video relevante pentru domeniile de interes ale Asociației.

 4. Organizarea de evenimente de promovare a proiectelor de conservare a naturii, dezvoltare a turismului sustenabil, informare și educare a oamenilor cu privire la protecția mediului.

 5. Promovarea unui ghid de comportament etic în relație cu natura;

 6. Realizarea, editarea și difuzarea de cărți, albume, publicații periodice, pliante, broșuri, DVD-uri, documentare, filme și alte materiale informative pe suport fizic sau online. 

 7. Realizarea de sondaje pentru înțelegerea nevoilor și situațiilor de fapt din cadrul domeniilor de interes ale Asociației și comunicarea rezultatelor către cei interesați;

 8. Facilitarea unei bune comunicări atât între membrii Asociației, cât și în rândul celor pasionați de natură, pentru a împărtăși imagini, experiențe și informații. 

 9. Acordarea de consultanță, consiliere și asistență în conformitate cu  competențele Asociației. 

 10. Dezvoltarea de programe și proiecte proprii și în regim de parteneriat cu autoritățile publice din țară și străinătate, sau cu alte organizații și fundații, inclusiv societăți comerciale, precum și accesarea surselor de finanțare din țară și din străinătate.

 11. Colaborarea cu organisme naționale de reglementare din domeniile conexe scopului Asociației, respectiv cu entități private și publice din țară și din străinătate pentru proiecte comune, cu respectarea tuturor condițiilor prevăzute de lege;

 12. Dezvoltarea unor activități economice directe în vederea autofinanțării, în concordanță cu scopul Asociației. 

 13.  Activități de advertising și comunicare, inclusiv relații cu publicul, în vederea promovării scopului și activităților Asociației.

 14. Dezvoltarea și implementarea campaniilor de atragere de fonduri, sponsorizări și donații, din țară sau din străinătate, pentru susținerea activității Asociației.

 15. Pentru atingerea scopului și în concordanță cu obiectivele sale, asociația va putea angaja personal administrativ, respectând legislația muncii.

 16. Organizarea de alte activități care contribuie la realizarea scopului Asociației și care nu contravin ordinii de drept. 

 

CAPITOLUL III – Calitatea de membru

Art. 05  Asociația este deschisă tuturor persoanelor fizice care manifestă interes în domeniul de activitate al Asociației și care depun o cerere de adeziune în care declară că sunt de acord cu prevederile statutului și doresc să contribuie la realizarea scopului și obiectivelor propuse de Asociație.

 

Art. 06  Membrii Asociației pot avea calitatea de:

 1. Membru fondator - persoane care au fondat Asociația; 

 2. Membru al Asociației – persoane ce participă la îndeplinirea scopului Asociației și întrunesc condițiile specificate în prezentul Regulament Intern; 

 3. Membru de onoare - personalități din domeniile specificate în scopul Asociației.

 

Art. 07 Membrii Asociației au următoarele îndatoriri:

 1. Să respecte Statutul, Regulamentul Intern și hotărârile Adunării Generale și ale Consiliului Director, precum și dispozițiile legale;

 2. Să achite cotizația în cuantumul, la termenele și în condițiile stabilite prin prezentul Regulament Intern;

 3. Să informeze Asociația cu privire la orice acțiuni întreprinse care ar putea avea impact asupra interesului reciproc al membrilor;

 4. Să contribuie prin activitatea lor la atingerea scopului și obiectivelor Asociației;

 5. Să nu acționeze ca reprezentant al Asociației fără permisiunea Consiliului Director, respectiv fără o împuternicire dată în scris de către Consiliul Director și exclusiv în limitele date de aceasta. Acest lucru este valabil inclusiv pentru relaţiile cu mass-media, cu alte asociații, cu autorităţile publice sau cu alte instanţe din țară şi străinătate.

 6. Să nu desfășoare în cadrul Asociației activități de propagandă contrare sau în afara scopului și obiectivelor Asociației, arătând respect și considerație față de ceilalți membri, față de activitatea lor, față de parteneri sau terțe persoane cu care Asociația are relații;

 7. Să nu abordeze teme politice, religioase, instigare la ură, atitudini xenofobe, rasiste, sexiste sau similare în cadrul întrunirilor Asociației, și nici în materialele sau în textele publicate în numele Asociației sau pe platformele online ale Asociației.

 

Art. 08 Membrii Asociației au următoarele drepturi:

 1. Să participe la Adunările Generale ale Asociației, să pună în discuție și să ia parte la dezbaterea problemelor care interesează bunul mers al Asociației;

 2. Să-și exprime prin vot opțiunea față de proiectele Asociației atunci când este cazul;

 3. Să aleagă sau să fie aleși în Consiliul Director și în calitate de Cenzor dacă au aptitudini și capacitate pentru funcțiile la care candidează;

 4. Să beneficieze de serviciile prestate de Asociație și destinate membrilor;

 5. Să participe la manifestările organizate de Asociație, în condițiile stabilite de Consiliul Director;

 6. Să propună măsuri de îmbunătățire a activităților și de realizare a obiectivelor Asociației;

 7. Să utilizeze alături de nume, calitatea de „Membru al Asociației România Sălbatică”.

 8. Să se retragă din Asociație. 

 

Art. 09 Dobândește calitatea de membru orice cetățean român sau străin care îndeplinește următoarele condiții:

 1. Are vârsta minimă de 18 ani.

 2. Vrea să se implice activ și concret în proiectele și activitățile Asociației și are abilitățile necesare în acest sens.

 3. Să nu fie implicat în proiecte care intră în contradicție cu scopul și obiectivele Asociației.

 4. Să nu fie interzis judecătorește de la exercitarea drepturilor civile.

 

Art. 10 Calitatea de membru încetează în următoarele condiții:

 1. Prin retragerea la cererea membrului;

 2. Prin încetarea din viață a membrului;

 3. Prin excludere în una din următoarele situații:

 

Art. 11 Admiterea sau excluderea membrilor se va face în ședința Consiliului Director prin majoritate de voturi.

Art. 12 Asociația poate avea în componența sa și alte categorii de membrii ce vor fi stabilite prin prezentul Regulament Intern.

Art. 13 Membrii Asociației nu răspund personal pentru actele sau faptele acesteia. Asociația singură răspunde cu patrimoniul propriu pentru prejudiciile produse terților prin actele sau faptele sale.

Art. 14  Membrii răspund personal de faptele lor față de Asociație în limita Statutului, a prezentului Regulament Intern și a cadrului legal existent.


CAPITOLUL VII – Organizare și conducere

Art. 15 Organele de conducere, administrare și control ale Asociației sunt:

 1. Adunarea Generală;

 2. Consiliul Director;

 3. Cenzorul.

 

Art. 16 Adunarea Generală este alcătuită din totalitatea membrilor Asociației și este considerată validă prin adunarea unei majorități simple din numărul total al membrilor. Întrunirea Adunării Generale se anunță cu minim 15 zile înainte.

Dacă la prima convocare nu se întrunește numărul necesar de membri, adunarea generală se va desfășura la data și ora stabilite prin anunțul pentru a doua convocare, care poate avea loc în aceeași zi, hotărârile urmând a fi luate de majoritatea simplă a membrilor prezenți.

Adunarea Generală poate fi ordinară și se întrunește anual, sau poate fi extraordinară și poate fi convocată de către Consiliul Director, ori de câte ori este nevoie. Hotărârile Adunării Generale se iau cu majoritate de voturi și sunt valabile și pentru membrii care au votat împotrivă, sau nu au participat la întâlnire.

Fac excepție de la prevederile de mai sus hotărârile Adunării Generale prin care se decide asupra fuziunii sau divizării Asociației, caz în care hotărârea se ia cu votul a cel puțin 2/3 din numărul total al membrilor.

 

Art. 17 Adunarea Generală are următoarele atribuții:

 1. Alege membrii Consiliului Director pe o durată de 5 ani și Cenzorul;

 2. Aprobă modificarea Statutului Asociației;

 3. Aprobă propunerile de înființare a filialelor și/sau sucursalelor;

 4. Aprobă fuziunea sau divizarea Asociației;

 5. Hotărăște cu privire la dizolvarea și lichidarea Asociației și stabilește destinația bunurilor rămase în urma lichidării, respectând prevederile legii și ale prezentului Statut. 

 

Art. 18 Controlul financiar intern al Asociației și verificarea integrității patrimoniului Asociației sunt efectuate de un cenzor independent, persoană fizică sau juridică. Cenzorul are următoarele atribuții:

 1. Verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociației;

 2. Urmărește respectarea legalității în adoptarea deciziilor şi în desfăşurarea tuturor activităţilor economico-financiare sau cu implicații economico-financiare ale Asociației;

 3. Redactează anual, pentru ședința Adunării Generale, un Raport cu privire la administrarea patrimoniului Asociaţiei.

 4. Poate participa la ședințele Consiliului Director, fără drept de vot;

 5. Elaborează regulamentul propriu, intern, de funcționare;

 6. Îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în Statut sau stabilite de Adunarea Generală.

 

CAPITOLUL VIII – Consiliul Director

Art. 19 Consiliul Director asigură conducerea operativă și este format din 3 membri:

 1. Președinte;

 2. Vicepreședinte;

 3. Secretar.

 

Art. 20 Consiliul Director al Asociației este format din:

 1. Dan Dinu - președinte (membru fondator);

 2. Matei Truța - vicepreședinte (membru fondator);

 3. Codruța Florea - secretar (membru fondator).

 

Art. 21 Atribuțiile Consiliului Director sunt:

 1. Prezintă Adunării Generale raportul anual privind activitatea Asociației, executarea bugetului de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli, precum și proiectul programelor Asociației;

 2. Planifică și implementează activitățile prevăzute în prezentul Statut;

 3. Repartizează sarcinile ce decurg din aceste planuri de activitate unor membri ai Consiliului Director sau ai Asociaţiei sau angajaților Asociației;

 4. Elaborează un Regulament Intern al Asociației, respectiv operează modificări ale acestuia;

 5. Aprobă numirea, angajarea sau disponibilizarea personalului retribuit al Asociației; stabilește și urmărește, respectând legislaţia în vigoare, procedura de angajare a personalului retribuit, fișa postului și responsabilitățile personalului angajat;

 6. Urmărește corecta execuție a bugetului de venituri şi cheltuieli; 

 7. Face propuneri privind amendarea Statutului Asociației;

 8. Hotărăște cu privire la schimbarea sediului Asociației;

 9. Convoacă și pregătește Adunarea Generală a membrilor Asociației, în ședințe ordinare și extraordinare;

 10. Propune înființarea structurilor interne ale Asociației, inclusiv filiale locale, și demarează procedurile legale necesare.

 11. Decide cu privire la cererile de aderare din partea unor membri noi;

 12. Propune sancționarea sau excluderea unor membri, conform metodologiei cuprinse și în condiții prevăzute de Regulamentul Intern;

 13. Propune cuantumul cotizației membrilor și modalitatea de plată a acesteia;

 14. Urmărește, în colaborare cu Cenzorul/Comisia de Cenzori, modul de  administrare a patrimoniului și veniturilor Asociației;

 15. Ține la curent pe toți membrii Asociației asupra activității desfășurate, prin folosirea celor mai eficiente mijloace de informare a membrilor Asociației și de comunicare între aceștia;

 16. Verifică activitatea contabilului și semnează toate documentele oficiale ale Asociației care reglementează raporturile acesteia cu alte asociații sau orice alt organism;

 17. Încheie acte juridice în numele și pe seama asociației; este împuternicit să reprezinte Asociația în interacțiunile cu orice entitate publică sau privată din România sau străinătate;

 18. Întreprinde orice alte măsuri pentru buna desfășurare a activității Asociației, conform legii, și care nu sunt de competența expresă a altor organe ale Asociației. 

 

Art. 22 Consiliul Director se întrunește ori de câte ori este nevoie și este convocat de Președinte. Convocarea trebuie să cuprindă data, ora, locul întâlnirii și ordinea de zi care urmează a fi dezbătută. Întrunirile pot avea loc și online, prin videoconferință. Consiliul Director este legal constituit dacă sunt prezenți cel puțin 2 din cei 3 membri ai săi.

Art. 23 În cazul în care un membru al Consiliului Director își pierde calitatea de membru al acestui Consiliu, Președintele va numi un membru interimar până la proxima Adunare Generală. Pierderea calității de membru în Consiliul Director se face prin pierderea calității de membru al Asociației sau prin demisia din Consiliul Director.

 

Art. 24 Consiliul Director alege dintre membrii săi un Preşedinte, un Vicepreședinte și un Secretar al Consiliului pentru o durată de 5 ani.

Atribuțiile președintelui sunt următoarele:

 1. Reprezintă Asociația în relațiile cu terții, inclusiv banca;

 2. Convoacă ședințele Consiliului Director și le prezidează;

 3. Convoacă Adunarea Generală - aceasta este condusă de către Președintele Asociației sau de o persoană împuternicită de acesta. În cadrul acesteia, se va prezenta și raportul de activitate al Consiliului Director pe anul precedent, pentru descărcarea de gestiune, pe baza Raportului Cenzorului/Comisiei de Cenzori;

 4. Planifică, organizează şi derulează întreaga activitate de administrare a Asociaţiei;

 5. Coordonează echipa Consiliului Director și grupurile de lucru din cadrul Asociației;

 6. Verifică și semnează toate documentele Asociației referitoare la venituri și cheltuieli;

 7. Asigură respectarea prevederilor legale în activitatea administrativă şi economico-financiară a Asociaţiei;

 8. Coordonează activitatea de Relații Internaționale a Asociației; aprobă decizia de afiliere a Asociației la organizații internaționale;

 9. În cazul în care Președintele se află în imposibilitate temporară de a-și exercita una sau mai multe dintre atribuțiile enunțate în prezentul articol, el poate delega în scris răspunderea exercitării atribuției (-lor) respective către vicepreședintele Asociației sau către un alt membru al Consiliului Director, precizând în scris durata şi limitele competențelor atribuite. 

 10. Încheie acte juridice în numele și pe seama Asociației;

 

Art. 25 Vicepreședintele și Secretarul Consiliului Director ajută Președintele Consiliului Director pentru a îndeplini atribuțiile de la art. 24.

 

CAPITOLUL X – Dispoziții finale

Art. 26 În acest moment nu există obligația plătirii unei cotizații de către membrii Asociației.

Prezentul regulament intern a fost votat de către Consiliul Director al Asociației în întâlnirea din 03 aprilie 2022 cu unanimitate de voturi.

 

Data la care intră în vigoare prezentul Regulament este 03.04.2022.